Chuktor Namgyalma

CHUKTOR NAMGYALMA - Transliteration of the Sanskrit

Chuktor Namgyalma is a Sanskrit mantra.  A few of the words are translatable into English, but most are magical spells that represent lofty philosophical, psychological and spiritual ideals, beyond dualistic concepts and would lose much of their meanings if translated into English. Here is a transliteration from the Tibetan Script into Latin (English) Script.

OM NAMO BHAGAVATE SARVA TRAILOKYA PRATIVISHISHTAYA BUDDHAYA TE NAMA TA YA THA OM BHRUM BHRUM BHRUM SHODHAYA SHODHAYA VISHODHAYA VISHODHAYA ASAMA SAMANTA AVABHA SPHARANA GATI GAGANA SVABHAVA VISHUDDHE ABHISHINTSANTU MAM SARVA TATHAGATA SUGATA VARA VACANA AMRITA ABHISHEKERA MAHAMUDRA MANTRA PADAIH AHARA AHARA MAMA AYUS SANDHARANI SHODHAYA SHODHAYA VISHODHAYA VISHODHAYA GAGANA SVABHAVA VISHUDDHE USNISHA VIJAYA PARISHUDDHE SAHASRA RASMI SANYTSODITE SARVA TATHAGATA AVALOKINI SAT PARAMITA PARIPURANI SARVA TATHAGATA MATE DASHA BHUMI PRATISHTHITE SARVA TATHAGATA HRIDAYA ADHISHTHANA ADHISHTHITE MUDRE MUDRE MAHA MUDRE VAJRA KAYA SAMHATANA PARISHUDDHE SARVA KARMA AVARANA VISHUDDHE PRATINI VARTAYA MAMA AYUR VISHUDDHE SARVA TATHAGATA SAMAYA ADHISHTHANA ADHISHTHITE OM MUNI MUNI MAHA MUNI VIMUNI VIMUNI MAHA VIMUNI MATI MATI MAHA MATI MAMATI SUMATI TATHAGATA BHUTAKOTI PARISHUDDHE VISPHUTA BUDDHI SHUDDHE HE HE JAYA JAYA VIJAYA VIJAYA SMARA SMARA SPHARA SPHARA SPHARAYA SPHARAYA SARVA BUDDHA ADHISHTHANA ADHISHTHITE SHUDDHE SHUDDHE BUDDHE BUDDHE VAJRE VAJRE MAHA VAJRE SUVAJRE VAJRA GARBHE JAYA GARBHE VIJAYA GARBHE VAJRA DZOLA GARBHE VAJRODBHAVE VAJRA SAMBHAVE VAJRE VAJRINI VAJRAM BHAVATU MAMA SHARIRAM SARVA SATTVANANYTSA KAYA PARISHUDDHIR BHAVATU ME SADA SARVA GATI PARISHUDDHISHTSA SARVA TATHAGATASHTSA MAM SAMASVASAYANTU BUDDHYA BUDDHYA SIDDHYA SIDDHYA BODHAYA BODHAYA VIBODHAYA VIBODHAYA MOTSAYA MOTSAYA VIMOTSAYA VIMOTSAYA SHODHAYA SHODAYA VISHODHAYA VISHODHAYA SAMANTENA MOTSAYA MOTSAYA SAMANTA RASMI PARISHUDDHE SARVA TATHAGATA HRIDAYA ADHISHTAHANA ADHISHTHITE MUDRE MUDRE MAHA MUDRE MAHAMUDRA MANTRA PADAIH SOHA